Zapytanie Ofertowe

2018-04-12

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: Miniładowarka o mocy 43 KM wraz z wyposażeniem, Wóz paszowy o pojemności 10 m3, Prasa zwijająca zmienno-komorowa, szer. podbieracza 2,3 m, Brona talerzowa o szer. rob. 3 m

                                                                                                                                                                                                                Dane identyfikacyjne zamawiającego: P.P.H.U. AGROPLUS Sebastian Chrzęst, Podstoła 20, 97-403 Drużbice

a) Opis przedmiotu zamówienia:

Miniładowarka o mocy 43 KM wraz z wyposażeniem(Osprzęt: Łyżka z chwytakiem);

Wóz paszowy o pojemności 10 m3;

Prasa zwijająca zmienno-komorowa, szer. podbieracza 2,3 m;

Brona talerzowa o szer. rob. 3 m

b) Warunki udziału w postępowaniu:

Świadczenie usług w zakresie sprzedaży maszyn rolniczych

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Najniższa cena – 70%

Okres gwarancji – 30 %

d) Opis sposobu przyznawania punktacji:

Kryterium wyboru oferty  będzie:

Najniższa  cena ryczałtowa brutto – 70%.

Okres gwarancji – 30%

Każda oferta otrzyma punkty według wzoru:

Gdzie:

Cn/Cb x 100 x 70% = ilość punktów

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;

Cb – cena oferty rozpatrywanej;

100 – wskaźnik stały;

70% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

Gdzie:

Da/Db x 100 x 30% =ilość punktów

Da – okres gwarancji oferty rozpatrywanej

Db –najdłuższy okres gwarancji z pośród ofert nie odrzuconych

100 – wskaźnik stały

30% - procentowe znaczenie kryterium okresu  gwarancji

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia

Wykluczeniu podlegają oferty :

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,

- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem

- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

f) Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu: 20 kwietnia 2018 r.

g) Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu: 1 czerwca 2018 r.

h) Ofertę należy złożyć  listownie lub osobiście w siedzibie firmy:

P.P.H.U. AGROPLUS Sebastian Chrzęst

Podstoła 20

97-403 Drużbice 

i) Akceptowalne formy składania ofert: Osobiście  Listownie

j) Niedopuszczalne  jest składanie ofert częściowych.

k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania bądź unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

l) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej

  • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),
  • wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,
  • wartość oferty netto,
  • termin realizacji zamówienia,
  • termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

 

<< Powrót
INWESTYCJE I WYDARZENIA
WYPOŻYCZANIE MASZYN
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY DO POBRANIA
SZKOLENIA

Partnerzy